Artikel 1               Definities
Artikel 2               Identiteit van de ondernemer
Artikel 3               Toepasselijkheid
Artikel 4               Het aanbod
Artikel 5               De overeenkomst
Artikel 6               Herroepingsrecht
Artikel 7               Kosten in geval van herroeping
Artikel 8               De Prijs
Artikel 9               Conformiteit en kwaliteit
Artikel 10             Levering en uitvoering
Artikel 11             Betaling
Artikel 12             Aansprakelijkheid
Artikel 13             Overmacht
Artikel 14             Klachtenregeling
Artikel 15             Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16             Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1               Definities

 1. Wij/Bouwletstore: aanbieder van producten en vervoersdiensten (verzendopties tegen meerprijs) aan klanten.
 2. U/Klant: wij maken onderscheid in de consument en een niet consument en zullen specifiek benoemen in bepaalde artikelen op welk type klant het artikel betrekking heeft.
 3. Overeenkomst: wij maken onderscheid in een overeenkomst op afstand en een overeenkomst in onze verkoopruimte.
 4. Diensten: 3 verzendopties, te weten een tweetal verzendopties waarvoor een meerprijs geldt, te weten ‘bezorging per koerier’ en ‘bezorging per transporteur’ (dat zijn de twee verzendopties waarvoor een meerprijs geldt). De verzendoptie ‘zelf afhalen in ons magazijn in Vroomshoop’ is zonder meerprijs. Voor meer informatie en de prijsberekening ervan verwijzen wij naar artikel 8, sub 3.

Artikel 2               Identiteit van de ondernemer

 1. Wij zijn een outletstore en handelen o.a. in hout en plaatmateriaal, andersoortige bouwmaterialen en kant-en-klare producten van hout. Wij kopen partijen op uit bijvoorbeeld faillissementen, incourante voorraden en soms ook schadepartijen, die wij vervolgens verkopen.
 2. Bouwletstore staat ingeschreven als bouwletstore v.o.f. bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81429231 te Vroomshoop. Andere handelsnamen van ons zijn Koekkoek, Bouwlet Store, WoodUp, bouwletbulk en bouwletbieden. Ons BTW nummer luidt: NL862087399B01.
 3. Onze verkoopruimte/afhaallocatie en ons magazijn zijn gevestigd in Vroomshoop, Havenstraat 9, 7681 EA.

U kunt ons bereiken via 085-0640144 of via info@bouwletstore.nl. Onze openingstijden vindt u terug bij onze contactgegevens op de website.

Artikel 3               Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Onze algemene voorwaarden staan vermeld op onze website en kunnen op verzoek per e-mail of per post worden verzonden.
 3. Voordat u met ons een overeenkomst sluit worden de algemene voorwaarden aan u ter beschikking gesteld;
 4. Terbeschikkingstelling bij een overeenkomst in de verkoopruimte: u kunt onze algemene voorwaarden inzien in en/of meenemen vanaf onze verkoopruimte, voordat u met ons een overeenkomst sluit;
 5. Terbeschikkingstelling bij een overeenkomst op afstand: de algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan u beschikbaar gesteld (via de webshop tijdens het plaatsen van een bestelling en via de webshop tijdens het aanvragen van een offerte) voordat u met ons een overeenkomst sluit.

Artikel 4               Het aanbod

 1. Al onze aanbiedingen van producten zijn geheel vrijblijvend op basis van de thans geldende prijzen en materialen worden niet gereserveerd – tenzij de bestelling in zijn geheel is voldaan of tenzij dit expliciet door de Bouwletstore is toegezegd. Dit komt doordat ons assortiment continue wisselt, aangezien wij partijen opkopen, en wij veelal met dagprijzen werken;
 2. Indien een aanbieding onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod van producten bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving. In onze webshop staan afbeeldingen van al onze producten, welke waarheidsgetrouw zijn. De beschrijving en afbeeldingen van onze producten zijn voldoende gedetailleerd, zodat u ook online een goede beoordeling kunt maken van het aanbod. Wij gaan daarin zorgvuldig te werk, echter kunt u hier geen rechten aan ontlenen in geval van kennelijke vergissingen of fouten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen van;
  1. de kosten van onze verschillende verzendopties;
  2. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  3. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5               De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod heeft aanvaard en tevens de betaling heeft gedaan.
  1. De aanvaarding van het aanbod kan op onze afhaallocatie plaatsvinden, waarbij de betaling per pin of contant is voldaan.
  2.  De aanvaarding van het aanbod kan ook langs digitale weg plaatsvinden, namelijk via onze webshop, waarbij de betaling per iDeal of bankoverschrijving is voldaan.
 2. Ingeval van een overeenkomst op afstand treffen wij uiteraard passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige online omgeving.
 3. Indien u via onze webshop een bestelling plaatst en kiest voor de gratis verzendoptie 1 (conform art. 8, sub 3), te weten ‘afhalen in Vroomshoop (gratis)’ en indien de overeenkomst tot stand komt nadat u deze heeft betaald via iDeal of bankoverschrijving, en u deze overeenkomst wenst te annuleren nog voordat u uw bestelling bij ons heeft afgehaald, is dat mogelijk zonder opgave van redenen. U kunt ons hiervoor mailen of bellen. Wij zijn dan wel genoodzaakt om een kleine vergoeding in de administratieve afwikkeling te verlangen, zogenoemde annuleringskosten van € 15,00 per geannuleerde overeenkomst. In geval van annulering zullen wij het reeds door u betaalde bedrag crediteren en binnen enkele werkdagen via iDeal of per bankoverschrijving aan u terugbetalen, met aftrek van € 15,00 annuleringskosten. Artikel 5.3. geldt zowel voor consumenten als ook voor niet consumenten en enkel voor bestellingen die via onze webshop zijn besteld voor afhaling en enkel als u uw bestelling nog niet heeft afgehaald.
 4. Voor alle overeenkomsten die conform artikel 5.1. tot stand zijn gekomen en door uzelf op onze afhaallocatie zijn afgehaald, geldt dat wij de door u gekochte artikelen niet retour nemen. Ook is omruilen voor een ander product niet mogelijk.

Artikel 6               Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien u een consument bent en er een overeenkomst op afstand wordt gesloten, waarbij wordt gekozen voor één van de twee verzendopties tegen meerprijs, te weten ‘bezorging per koerier’ of ‘bezorging per vrachtwagen’ (conform art. 8, sub 3)
 2. Bij het sluiten van een overeenkomst heeft u de mogelijkheid deze zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen bedenktijd. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
 3. Tijdens deze termijn heeft u de gelegenheid om het geleverde te inspecteren. Daarbij verwachten wij van u dat u zorgvuldig met het geleverde en de eventuele verpakking ervan omgaat. U bent namelijk aansprakelijk voor waardevermindering van het geleverde als uw behandeling daarvan verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het geleverde vast te stellen. Uitgangspunt daarbij is dat u het geleverde op dezelfde manier hanteert en inspecteert, zoals u dat in onze verkoopruimte zou mogen en kunnen doen.
 4. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht behoudt de Bouwletstore zich het recht voor om na ontvangst van het geretourneerde vast te stellen of er sprake is van waardevermindering van het geretourneerde. Wij zullen hiervoor het geretourneerde grondig inspecteren. Indien er sprake is van waardevermindering zal de zullen wij vaststellen wat de waarde hiervan is. Deze waarde wordt z.s.m., doch niet later dan 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde, aan u gecommuniceerd.
 5. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking aan ons moeten retourneren. Wij zullen u hiervoor redelijke en duidelijke instructies verstrekken.
 6. U mag producten zowel schriftelijk als mondeling herroepen. Schriftelijk herroepen (zoals per e-mail) verdient wel de voorkeur, zodat u aan kunt tonen dat u op de juiste wijze en tijdig van uw herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u per mail bij ons indienen, via info@bouwletstore.nl.

Artikel 7               Kosten in geval van herroeping

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien u een consument bent en er een overeenkomst op afstand wordt gesloten, waarbij wordt gekozen voor één van de twee verzendopties tegen meerprijs, te weten ‘bezorging per koerier’ of ‘bezorging per vrachtwagen’ (conform art. 8, sub 3)
 2. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Onder deze kosten vallen:
  1. Transportkosten: kosten voor het transport van het door u gekozen adres terug naar de oorspronkelijke verzendlocatie van de Bouwletstore. Uiteraard kunt u dit transport uit handen geven aan de Bouwletstore. In dat geval zult u voorafgaand aan het transport een offerte ontvangen van de transportkosten van Bouwletstore. Na uw akkoord zullen wij deze kosten vooraf in rekening brengen. De factuur dient via iDeal dan wel via bankoverschrijving te worden voldaan. Na ontvangst van uw betaling, zal Bouwletstore het transport t.b.v. de terugzending uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren. NB: Indien u zelf het transport van terugzending wilt organiseren, is dat uiteraard ook mogelijk.
 3. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht en wij bij de ontvangst van het geretourneerde moeten vaststellen dat u niet zorgvuldig met het geretourneerde en de eventuele verpakking om bent gegaan en het geretourneerde daardoor in waarde is verminderd, zoals beschreven in artikel 6 lid 3, zullen wij u de waardevermindering aan u doorbelasten.
 4. Wij zullen het betaalde bedrag van het geretourneerde – met uitzondering van onderstaande uitsluitingen in sub a, b en c – zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen.
  a. Uitgesloten voor terugbetaling zijn de eventuele kosten voor terugzending (indien u dit aan de Bouwletstore heeft overgelaten, conform artikel 7.2.1.).
  b. Uitgesloten voor terugbetaling is waardevermindering, voor zover dit van toepassing is, voortvloeiende uit artikel 6 lid 3 en artikel 7 lid 3.)
  c. Uitgesloten voor terugbetaling is de bij het sluiten van de overeenkomst door u betaalde meerprijs voor verzendoptie 2 of 3 (te weten bezorging per koerier of transporteur, conform art. 8, sub 3). U heeft immers niet voor de gratis verzendoptie 1 gekozen (te weten, afhalen in ons magazijn in Vroomshoop), maar u heeft bij bezorging gekozen voor verzendoptie 2 of 3 waarvoor u een meerprijs heeft betaald. In het volgende artikel 8, sub 3, worden de diverse verzendopties en de berekening van de prijs ervan nader toegelicht.

Artikel 8               De Prijs

 1. Al onze prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Al onze aanbiedingen van producten zijn geheel vrijblijvend en mits onverkocht en aan prijswijzigingen onderhevig (omdat wij met dagprijzen werken), tenzij expliciet anders vermeld.
 3. De prijs voor onze 3 verzendopties, te weten: 1. afhalen in Vroomshoop (gratis) 2. bezorging per koerier (tegen meerprijs) of 3. bezorging per vrachtwagen (tegen meerprijs) wordt automatisch berekend tijdens het bestelproces op onze website, op basis van uw keuze, het volume en gewicht van de te bestellen materialen en uw postcode. De meerprijs voor onze verzendopties 2 en 3 is afhankelijk van het type vervoer dat wordt gekozen (koerier of vrachtwagen) en wordt automatisch berekend aan de hand van:
  1. Het totale volume van de bestelling;
  2. Het totale gewicht van de bestelling;
  3. Uw postcode.

Artikel 9               Conformiteit en kwaliteit

 1. Wij staat ervoor in dat onze producten en vervoersdiensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde product specificatie en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Bouwletstore staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de klant deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de Bouwletstore kenbaar is gemaakt, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 3. Bouwletstore koopt partijen op: faillissementspartijen, boventallige en ook incourante partijen en soms schadepartijen. Wij zullen ten alle tijden de kwaliteit van het product in het aanbod duidelijk omschrijven. Wij werken doorgaans met kwaliteitslabels, zoals ‘restpartij’, ‘lichte b keus’, ‘b keus’, ‘B grade’, ‘C grade’. In het aanbod, al dan niet vermeld bij aanvullende productomschrijving in onze webshop, of andersoortige communicatie van onze kant, staat vervolgens duidelijk vermeld wat de reden is van het betreffende kwaliteitslabel.  Indien er sprake is van schadepartijen, vermelden wij het label ‘schade’ afzonderlijk. Indien er andere bijzonderheden zijn, zoals bijvoorbeeld kleurverschillen, maatvoeringen die circa zijn e.d., vermelden wij dit afzonderlijk in het aanbod, d.m.v. een opmerking over de betreffende bijzonderheid.
 4. Houdt u er rekening mee dat de te verwachten kwaliteit van al onze aanbiedingen altijd in verhouding staan met de prijs. Als producten een kwaliteitslabel bevatten, zoals in artikel 9 lid 3 genoemd, of indien het product als schadepartij,  restpartij of met een bijzonderheid wordt aangeboden, is de prijs in verhouding met de kwaliteit. De prijs is in de meeste gevallen vele malen lager dan dezelfde producten van normale kwaliteit, die via de reguliere (hout)handel e.d. worden aangeboden.

Artikel 10            Levering en uitvoering

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien u met ons een overeenkomst op afstand sluit en kiest voor één van de 3 verzendopties, zoals vermeld in artikel 8, sub 3. Artikel 10.2. heeft specifiek betrekking op overeenkomsten op afstand die tegen meerprijs worden bezorgd (verzendoptie 2 of 3). Artikel 10.3. heeft specifiek betrekking op overeenkomsten op afstand, indien u kiest voor de gratis verzendoptie, zoals vermeld in artikel 8, sub 3, te weten, verzendoptie 1, gratis afhalen in Vroomshoop.
 2. In geval van bezorging, als u ervoor kiest gebruik te maken van onze verzendoptie tegen meerprijs (te weten ‘bezorging per koerier’ of ‘bezorging per vrachtwagen’), sluit u tevens een overeenkomst van opdracht met ons af en dan geldt het volgende:
  1. Nadat uw bestelling is geplaats, door u is voldaan en door ons aan u is bevestigd, kan de bestelling alleen nog tegen meerkosten dan wel annuleringskosten + bezorgkosten worden gewijzigd dan wel geannuleerd, gerekend vanaf het moment dat wij aan de vervoerder (transporteur of koerier) de opdracht voor bezorging hebben verstrekt. Van verstrekking van deze opdracht kunnen wij u op aanvraag vanzelfsprekend een bewijs doen toekomen. Vanaf dat moment maken wij namelijk al kosten om de bezorging van uw bestelling in gang te zetten. De kosten die vanaf dat moment aan u zullen worden doorberekend, vindt u terug in dit artikel onder sub a en b.
   a. In geval van een wijziging op uw bestelling, op uw verzoek, van een reeds afgeronde en betaalde, maar nog niet geleverde bestelling – waarvan wij de opdracht reeds aan onze vervoerder hebben verstrekt, dan wel in geval de vervoerder uw bestelling reeds bij ons heeft afgehaald – zullen hierna genoemde meerkosten voor uw rekening komen. Na uw verzoek om wijziging zullen wij de betreffende meerkosten aan u communiceren en factureren. Na uw akkoord en overeenstemming over deze meerkosten én betaling hiervan per iDeal of bankoverschrijving, zullen wij de aangevraagde wijziging doorvoeren en aan u bevestigen. Deze meerkosten bestaan uit meerkosten die aan de Bouwletstore in rekening worden gebracht door haar vervoerder.
   b. Bij annulering van uw bestelling op uw verzoek, van een reeds afgeronde en betaalde, maar nog niet geleverde bestelling – waarvan wij de opdracht reeds aan onze vervoerder hebben verstrekt, dan wel in geval de vervoerder uw bestelling reeds bij ons heeft afgehaald – zullen naast de hierna genoemde annuleringskosten ook bezorgkosten voor uw rekening komen. Wij hebben immers al kosten gemaakt die met de bezorging van uw bestelling gemoeid zijn. Na uw verzoek om annulering zullen wij de betreffende annuleringskosten en daarnaast de bezorgkosten die wij reeds hebben gemaakt ten aanzien van het transport (tot maximaal 100% van de reeds door u betaalde bezorgkosten) aan u communiceren. Na uw akkoord en overeenstemming hierover, zullen wij de annulering doorvoeren en aan u bevestigen. Verder zullen wij het reeds door u betaalde bedrag crediteren en binnen enkele werkdagen via iDeal of per bankoverschrijving aan u terugbetalen, uiteraard met aftrek van de overeengekomen annuleringskosten en bezorgkosten.
   c. Artikel 10.2.1.a en 10.2.1.b. geldt zowel voor consumenten als ook voor niet consumenten en enkel voor bestellingen die via onze webshop zijn besteld voor bezorging.
  2. Met de grootste zorgvuldigheid zullen wij uw bestelling binnen ca. 2-7 werkdagen uitleveren, doch nooit later dan na 20 werkdagen (tenzij expliciet met u is afgesproken dat er sprake is van levering na 20 werkdagen), na het sluiten van de overeenkomst op afstand.
  3. Mocht de bezorging onverhoopt vertraging oplopen, of mocht een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kunnen worden geleverd, dan ontvangt u hiervan binnen uiterlijk 20 werkdagen nadat u de bestelling heeft geplaatst bericht van ons. U heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Bouwletstore het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan u terugbetalen.
  5. In geval u een product als pre-order heeft besteld (dat zijn producten die, voordat ze bij ons op voorraad zijn, al besteld kunnen worden met een latere beschikbaarheidsdatum), dan dient u er ten alle tijde rekening mee te houden, dat de in webshop vermelde beschikbaarheidsdata indicatief zijn. Wij kunnen geen garantie geven dat het product vanaf de genoemde datum beschikbaar is. Wij gaan bij de aangegeven beschikbaarheidsdatum uit van leverdata, zoals wij dat van onze leverancier bevestigd krijgen. Deze zijn altijd onder voorbehoud van o.a. vertragingen en/of calamiteiten in de productie of het transport. Vanzelfsprekend zal de in de website vermelde beschikbaarheidsdatum zo nauwkeurig en realistisch mogelijk worden weergegeven, maar nogmaals, dat is op basis van informatie van onze leverancier, die geen 100% garantie geeft. Zodra de definitieve beschikbaarheidsdatum van het door u als pre-order bestelde product bij ons bekend is, gaan wij als volgt te werk: 1. wij nemen contact met u op om een afspraak te maken voor afhaling van uw bestelling; 2. deze afspraken worden per mail aan u bevestigd (definitieve bevestiging van afhaaldatum); Mocht de aan u gecommuniceerde beschikbaarheidsdatum voorafgaand of na het versturen van deze definitieve bevestiging onverhoopt oplopen, of mocht een product dat als pre-order is besteld helemaal niet dan wel slechts gedeeltelijk beschikbaar komen, dan ontvangt u hiervan binnen uiterlijk 20 werkdagen nadat u de eerste indicatieve óf nadat u de definitieve beschikbaarheidsdatum bevestigd heeft gekregen, opnieuw bericht van ons. U heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. In geval van ontbinding zal de Bouwletstore het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan u terugbetalen.
  6. Indien u ervoor kiest om de bestelling te laten bezorgen (verzendoptie 2 of 3 tegen meerprijs), gelden de volgende voorwaarden voor onze vervoersdiensten via koerier dan wel via een transporteur;
   1. U bent verplicht de bestelde materialen binnen een uiterlijke leveringstermijn van 8 werkdagen in ontvangst te nemen, gerekend vanaf het moment dat Bouwletstore de bestelling aan de transporteur heeft overhandigd.  Indien u niet aan deze verplichting kunt voldoen en deze termijn door u niet kan worden gehandhaafd, verwachten wij zo spoedig mogelijk bericht van u. Sowieso geldt dat wanneer u niet aan deze verplichting kunt voldoen, ongeacht of dit vooraf door u aan ons wordt gecommuniceerd of niet, er extra kosten voor opslag in rekening worden gebracht. Deze opslagkosten bedragen € 2,00 per m2 (vierkante meter) aan materiaal, per kalenderdag. De extra kosten voor opslag gaan in op de eerste kalenderdag, na afloop van de genoemde uiterlijke leveringstermijn van 8 werkdagen. Deze extra kosten zullen wij voorafgaand aan de uiteindelijke uitlevering aan u in rekening brengen. Pas na het voldoen van deze extra kosten worden de materialen aan u uitgeleverd. Deze extra kosten worden per kalenderdag berekend tot en met de dag voorafgaand aan uitlevering en zullen uiterlijk op de laatste kalenderdag voorafgaand aan uitlevering door u moeten zijn voldaan. Indien u ervoor kiest deze extra kosten niet te (willen) voldoen, zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail, op de eerste werkdag nadat de betaling van de extra opslag kosten niet door u zijn voldaan. Binnen 2 werkdagen na deze schriftelijke bevestiging zullen wij u het reeds vooruitbetaalde bedrag minus de in rekening gebrachte transportposten en minus de extra kosten voor opslag crediteren en per bankoverschrijving aan u terug betalen. Tevens ontvangt u van ons een creditnota per e-mail.
  7. Indien u ervoor kiest om de bestelling te laten bezorgen, gelden de volgende voorwaarden voor verzendoptie 2, te weten ‘bezorging per koerier’;
   *Goederen worden bezorgd met een aanhanger of bus;
   *U dient tijdens bezorging aanwezig te zijn om de koerier te helpen met lossen;
   *Er wordt naast de aanhanger/bus gelost;
   *Daarbij kiest de koerier een geschikte losplaats uit;
   *U dient de goederen vervolgens zelf aan te nemen en te verplaatsen.
   *De aangekondigde dan wel met u besproken bezorgdatum en het tijdstip ervan, dient altijd te worden gezien als een indicatie, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Dat heeft te maken met o.a. eventuele files of andere vormen van overmacht op de weg, waar de koerier noch wijzelf invloed op uit kunnen oefenen. Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het bezorgmoment, dan zult u vanzelfsprekend z.s.m. op de hoogte worden gebracht.
  8. Indien u ervoor kiest om de bestelling te laten bezorgen, gelden de volgende voorwaarden voor verzendoptie 3, te weten ‘bezorging per transporteur’;
   *Uw bestelling wordt bezorgd door onze transporteur. In de door u betaalde prijs voor transport is een maximale lostijd van 15 minuten inbegrepen. De transporteur rijdt met een grote vrachtwagen, en zal uw bestelling naast de wagen lossen, aan de openbare weg, zo dicht mogelijk bij het door u opgegeven afleveradres. Meestal heeft de chauffeur een meeneemheftruck bij zich, maar soms rijdt hij ook met een vrachtwagen met een kraan, waarmee uw bestelling naast de wagen wordt gelost. Houdt u er rekening mee, dat zowel de vrachtwagen als ook de eventuele meeneemheftruck alleen over verhard terrein kunnen rijden en het de chauffeur niet is toegestaan, om privéterrein te berijden met dit zware transportmaterieel. Wat precies (on)mogelijk is bij u op het afleveradres, is vanzelfsprekend ten alle tijde ter beoordeling, ter plekke, aan de chauffeur.
   *Indien met u vooraf is overeengekomen dat u de vrachtwagen zelf lost met eigen materieel en dit uiteindelijk niet mogelijk blijkt te zijn (ongeacht de reden daarvoor), wordt achteraf aan u een opslag in rekening gebracht van 8% van het berekende transporttarief. Deze factuur dient u vervolgens binnen 8 dagen te voldoen via bankoverschrijving of via iDeal.
   *Wij adviseren ten alle tijde tijdens de bezorging aanwezig te zijn. Ten eerste, zodat u de afleverbon kunt ondertekenen als bewijs dat u de goederen heeft ontvangen. Ten tweede omdat de goederen anders onbeheerd en misschien zelfs in slechte weersomstandigheden worden achtergelaten. Spreekt u telefonisch of per mail met de transporteur af dat uw bestelling onbeheerd en zonder uw bijzijn mag worden  gelost, dan is dat geheel op uw eigen risico. Vanaf het moment van lossen, draagt u het risico voor de materialen uit uw bestelling.
   *Bestellingen wordt onverpakt verzonden!
   *U dient de goederen na het lossen zelf aan te nemen en te verplaatsen.
   *In geval van overschrijding van de maximale lostijd van 15 minuten, zijn wij genoodzaakt u achteraf extra kosten in rekening te brengen van € 18,50 incl. btw per extra aangevangen kwartier. Hiervoor ontvangt u achteraf een factuur. Deze factuur dient u vervolgens binnen 8 dagen te voldoen via bankoverschrijving of via iDeal. Wij hebben overigens de ervaring dat een lostijd van 15 minuten voldoende is, tenzij het afleveradres problematisch is om aan te rijden.
   *De afgesproken of nog af te spreken bezorgdatum en het tijdstip ervan, dient altijd te worden gezien als een indicatie, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Dat heeft te maken met de definitieve capaciteit van de transporteur, maar ook met o.a. files of andere vormen van overmacht op de weg, waar de transporteur noch wijzelf invloed op uit kunnen oefenen. Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het bezorgmoment, dan zult u vanzelfsprekend z.s.m. op de hoogte worden gebracht.
   *Uw afleveradres moet vanwege al het het bovenstaande geschikt zijn om aan te kunnen rijden met een vrachtwagen (tot 30 ton aan gewicht, een lengte van ca. 16,5 meter en een hoogte van ca. 4 meter). Is uw adres lastig bereikbaar, dan zal de chauffeur ter plekke beslissen om op een locatie vlakbij uw afleveradres de bestelling te lossen. Wij adviseren u dan ook met klem, om tijdens de bezorging aanwezig te zijn. Let wel: Als u vanwege de slechte bereikbaarheid problemen verwacht of had kunnen verwachten, bent u conform onze Algemene Voorwaarden verplicht om dit tijdens het bestelproces aan ons kenbaar te maken. Als de transporteur namelijk onverrichte zaken terug gaat, zonder te hebben gelost, omdat dit bijvoorbeeld zelfs in de nabije omgeving van uw afleveradres niet mogelijk is, zijn hiermee extra kosten gemoeid, die wij aan u moeten doorbelasten. Kortom: voorkomen is beter dan genezen dus neem a.u.b. contact met ons op.
   Heeft u de eventueel te verwachten problemen ten aanzien van de bereikbaarheid niet kenbaar gemaakt aan ons tijdens het bestelproces, en blijkt dat de losplaats (uw gekozen afleveradres) inderdaad niet bereikbaar is voor de transporteur, en uw bestelling niet op deze locatie of een locatie vlakbij kan worden gelost, en uw bestelling vervolgens ongelost mee retour gaat met de vrachtwagen, is er sprake van meerkosten die wij aan u zullen doorbelasten. Er zijn 2 mogelijke opties (hieronder a. en b.) waaruit u kunt kiezen:
   a. de transporteur maakt een nieuwe afspraak met u, voor bezorging op een alternatief bezorgadres, dat wél bereikbaar is. Daarvoor wordt door de Bouwletstore vooraf aan u een factuur verstrekt voor de extra kosten die wij maken aan transport ter hoogte van 100% van de reeds berekende bezorgkosten incl btw. Deze factuur zal per iDeal of bankoverschrijving tenminste 5 werkdagen voorafgaand aan de nieuwe bezorgdatum door u moeten zijn voldaan.
   b. uw bestelling wordt op uw verzoek geannuleerd en zal door de transporteur aan ons worden geretourneerd. In dat geval annuleren en crediteren wij uw bestelling, met aftrek van 160% van de reeds berekende bezorgkosten incl. btw.
 3. In geval van afhaling in ons magazijn in Vroomshoop, als u voor de verzendoptie zonder meerprijs kiest (te weten ‘gratis afhalen in Vroomshoop’), geldt het volgende:
  1. U dient de gekochte materialen binnen 5 werkdagen af te (laten) halen, nadat u de bestelling heeft geplaatst;
  2. In geval de termijn van afhaling binnen 5 werkdagen door u wordt overschreden, zijn wij gerechtigd de koop te ontbinden. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail op de eerste werkdag na overschrijding van genoemde termijn. Wij zijn dan genoodzaakt om de door ons gemaakte kosten aan u door te berekenen, genoemd annuleringskosten, ter hoogte van € 7,50 per ontbonden overeenkomst. Deze annuleringskosten bestaan uit administratiekosten die wij hebben gemaakt als ook de kosten voor het klaarzetten van uw bestelling. In geval van een dergelijke ontbinding zullen wij het reeds door u betaalde bedrag crediteren en binnen enkele werkdagen via iDeal of per bankoverschrijving aan u terugbetalen, met aftrek van € 7,50 annuleringskosten. Artikel 10.3.2. geldt zowel voor consumenten als ook voor niet consumenten en enkel voor bestellingen die via onze webshop zijn besteld voor afhaling;
  3. In geval u uw aankoop annuleert, en niet wenst af te halen (nog voordat u deze heeft afgehaald), kunt u om ontbinding van de overeenkomst verzoeken. Dit kunt u telefonisch, schriftelijk als ook per mail aanvragen. In geval van een dergelijke annulering die tot ontbinding van de overeenkomst leidt, zijn wij genoodzaakt om de door ons gemaakte kosten aan u door te berekenen. Deze annuleringskosten bestaan uit administratiekosten die wij hebben gemaakt als ook de kosten voor het klaarzetten van uw bestelling. In geval van een dergelijke ontbinding zullen wij het reeds door u betaalde bedrag crediteren en binnen enkele werkdagen via iDeal of per bankoverschrijving aan u terugbetalen, met aftrek van € 7,50 annuleringskosten. Artikel 10.3.3. geldt zowel voor consumenten als ook voor niet consumenten en enkel voor bestellingen die via onze webshop zijn besteld voor afhaling;
  4. In geval u een product als pre-order heeft besteld (dat zijn producten die, voordat ze bij ons op voorraad zijn, al besteld kunnen worden met een latere beschikbaarheidsdatum), dan dient u er ten alle tijde rekening mee te houden, dat de in webshop vermelde beschikbaarheidsdata indicatief zijn. Wij kunnen geen garantie geven dat het product vanaf de genoemde datum beschikbaar is. Wij gaan bij de aangegeven beschikbaarheidsdatum uit van leverdata, zoals wij dat van onze leverancier bevestigd krijgen. Deze zijn altijd onder voorbehoud van o.a. vertragingen en/of calamiteiten in de productie of het transport. Vanzelfsprekend zal de in de website vermelde beschikbaarheidsdatum zo nauwkeurig en realistisch mogelijk worden weergegeven, maar nogmaals, dat is op basis van informatie van onze leverancier, die geen 100% garantie geeft. Zodra de definitieve beschikbaarheidsdatum van het door u als pre-order bestelde product bij ons bekend is, gaan wij als volgt te werk: 1. wij nemen contact met u op om een afspraak te maken voor de bezorging van uw bestelling; 2. deze afspraken worden per mail aan u bevestigd (definitieve bevestiging van voorkeur bezorgdatum); Mocht de aan u gecommuniceerde beschikbaarheidsdatum voorafgaand of na het versturen van deze definitieve bevestiging van voorkeur bezorgdatum onverhoopt oplopen, of mocht een product dat als pre-order is besteld helemaal niet dan wel slechts gedeeltelijk beschikbaar komen, dan ontvangt u hiervan binnen uiterlijk 20 werkdagen nadat u de eerste indicatieve óf nadat u de definitieve beschikbaarheidsdatum bevestigd heeft gekregen, opnieuw bericht van ons. U heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. In geval van ontbinding zal de Bouwletstore het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan u terugbetalen.
  5. In geval wij u van uw bestelling een orderbevestiging hebben gestuurd, welke u kunt voldoen via iDeal of bankoverschrijving, geldt dat deze binnen 24 uur dient te worden voldaan. De materialen blijven in het geval van een orderbevestiging maximaal 24 uur voor u gereserveerd. Indien deze termijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd uw bestelling te annuleren. Nadat wij de betaling van u hebben ontvangen dient u de bestelling binnen 5 werkdagen bij ons af te halen, conform artikel 10 lid 3, sub 1 en 2.
   1. In uitzonderlijke gevallen kan de Bouwletstore besluiten om u langer dan 24 uur de tijd te geven om de orderbevestiging te voldoen. Dit is ten alle tijde alleen mogelijk in overleg met de Bouwletstore en van deze termijn van 24 uur kan enkel en alleen worden afgeweken, als de Bouwletstore hiertoe uiteindelijk besluit. Daarbij hanteert de Bouwletstore een redelijke en billijke betalingstermijn van 3 dagen, bovenop de termijn van 24 uur, derhalve in totaal 4 dagen. De Bouwletstore is gerechtigd na het verstrijken van deze billijke termijn bovenop de termijn van 24 uur, om op de eerstvolgende dag (te weten dag 5 na het verzenden van de orderbevestiging) een reminder te sturen, met daarin een uiterlijke betalingstermijn van maximaal 2 dagen, gerekend vanaf de dag van het versturen van deze reminder. Wordt de bestelling binnen deze laatste termijn – dus in totaal na het verstrijken van in totaal 7 dagen, alsnog niet voldaan, is de Bouwletstore gerechtigd om de bestelling te annuleren. U ontvangt vervolgens een bevestiging van de annulering als ook de creditfactuur.

Artikel 11            Betaling

 1. In geval van een overeenkomst op afstand geldt dat het totale verschuldigde bedrag van de materialen plus eventuele bezorgkosten, tijdens het bestelproces via iDeal dient te worden voldaan, dan wel via bankoverschrijving (mits dat laatste expliciet is overeengekomen). De overeenkomst is immers pas gesloten, als deze is voldaan, zie artikel 5.1. Dat betekent dat wanneer de materialen uit de overeenkomst pas door u kunnen worden afgehaald, als de betaling is voldaan. Ook betekent dit, dat wanneer de materialen uit de overeenkomst worden bezorgd, de bezorging ervan pas plaatsvindt nadat de betaling is voldaan. Dit artikel geldt zowel voor consumenten als ook voor niet consumenten.
 2. In geval van een overeenkomst in onze verkoopruimte geldt dat het verschuldigde bedrag ter plekke via pin of contant dient te worden voldaan.
  1. Bij het betalen per pin, kunnen wij u de kassabon van uw aankoop per e-mail op verzoek verstrekken. Hierop staat de btw gespecificeerd. Bij het doen van een contante betaling, sturen wij slechts dan een factuur per e-mail, in geval de aankoop een zakelijke aankoop betreft en u geen consument bent. Bent u een consument, en wenst u een factuur per e-mail te ontvangen van uw aankoop, welke u contant heeft voldaan, zullen wij voor deze extra dienst een bedrag van € 7,50 incl. btw aan administratiekosten in rekening brengen. Dit bedrag dient u contant te voldoen, tegelijk met de contante betaling van de aankoop van de materialen. Een kwitantie van uw contante betaling kunnen wij ten alle tijden kosteloos verstrekken, zowel voor overeenkomsten die zakelijk dan wel als consument zijn gesloten.
 3. In geval u een consument bent en expliciet door Bouwletstore is goedgekeurd én bevestigd dat wordt afgeweken van artikel 11 lid 1 en 2, hanteren wij een maximale betalingstermijn van 8 dagen. Indien u niet tijdig aan deze betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door Bouwletstore bent gewezen op de te late betaling en Bouwletstore u een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Bouwletstore is in dat geval gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.  Dit artikel 11 lid 3 is van toepassing indien de volgende situatie van toepassing is op de gesloten overeenkomst:
  1. In geval van het sluiten van een overeenkomst in onze verkoopruimte waarbij expliciet door Bouwletstore is goedgekeurd dat er ten tijde van het sluiten van een overeenkomst in onze winkelruimte niet per pin of contant betaald hoeft te worden, dan wel dat dit vanwege een storing o.i.d. niet mogelijk was.
  2. In geval van het sluiten van een overeenkomst op afstand, waarbij sprake is van een opslag achteraf,  zoals vermeld in artikel 10 lid 2 (sub 4 en 6).
 4. In geval u geen consument bent en expliciet door Bouwletstore is goedgekeurd én bevestigd dat wordt afgeweken van artikel 11 lid 1 en 11 lid 2, hanteren wij een betalingstermijn van maximaal 8 dagen (tenzij expliciet anders overeengekomen). Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Bouwletstore is in dat geval gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.
  1. Uitgezonderd van artikel 11 lid 4 zijn bestellingen waarvan u een orderbevestiging inclusief factuur van de Bouwletstore heeft ontvangen. Hiervoor gelden de regels zoals omschreven in artikel 10 lid 4 sub 1.

Artikel 12            Aansprakelijkheid

 1. Bouwletstore aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, met in achtneming van de inhoud van lid 2 tot en met 5 van dit artikel.
 2. De totale aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag waarvoor Bouwletstore verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn. Onder directe schade wordt verstaan;
  1. Redelijke kosten, die de klant zou moeten maken om de prestatie van Bouwletstore aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de klant de overeenkomst heeft herroepen of ontbonden;
  2. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. Aansprakelijkheid van Bouwletstore voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van Bouwletstore wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Bouwletstore onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Bouwletstore tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bouwletstore in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bouwletstore meldt.

Artikel 13            Overmacht

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die Bouwletstore bij het aangaan van de overeenkomst niet kende of niet behoorde te kennen, als gevolg waarvan Bouwletstore haar verplichtingen jegens de klant niet tijdig kan nakomen, treedt Bouwletstore niet in verzuim en is zij gerechtig haar verplichtingen op te schorten.
 2. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Bouwletstore blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering ervan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de klant gevergd kan worden en ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Bouwletstore onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog(s-gevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, stroomstoringen en voorts alle omstandigheden buiten schuld van Bouwletstore die nakoming of tijdige nakoming van enige verplichting van Bouwletstore redelijkerwijs belemmeren.

Artikel 14            Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen, volledig en duidelijk omschreven en indien mogelijk voorzien van duidelijke foto’s, worden ingediend bij de Bouwletstore.
 2. Bij de Bouwletstore ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, binnen een termijn van 5 werkdagen dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Bouwletstore binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15            Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16            Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn verstrekt, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.